Ensuring the effectiveness of EU law enforcement: The role of enforcement networks and the challenge of institutional diversity

den 17 december 2020, kl. 12:00

During the last decades, the European Union has been stepping up its efforts to improve the effectiveness of EU law enforcement, not least by setting up enforcement networks in key areas of the Internal Market. In her talk, Antonina Bakardjieva Engelbrekt will introduce the general trend towards network governance in the EU and highlight some of its main challenges in the context of enforcement.

The Internal Market in the Time of Covid-19

den 19 mars 2021, kl. 12:00

Olivier Linden and Sybe de Vries discusses the future challenges for the Internal Market in the light of the current Coronacrisis.

A new legal and supervisory approach to combat money laundering and terrorist financing within the European Union

den 10 juni 2021, kl. 12:00

In recent times there had been a series of money laundering scandals implicating some of the largest and reputed banks across the European Union, including Sweden.

Välkomna till Institutet för Europeisk rätt

Institutet inrättades genom fakultetsnämndens beslut den 22 januari 1990. Institutet har till uppgift att främja forskning och utbildning inom europeisk rätt, särskilt EU-rätt. Institutets medarbetare bedriver forskning inom en rad områden av central betydelse för det europeiska integrationsprojektet, bland annat europeisk konstitutionell och institutionell rätt, inre marknaden, konkurrensrätt. Av särskilt intresse är europarättens samspel med nationell rätt, och i synnerhet svensk rätt. Institutet anordnar forskningsseminarier och konferenser och samarbetar med ett antal svenska och internationella akademiska institutioner med inriktning på europeisk rätt och politik.

För mer information om Institutets verksamhet vänligen kontakta Institutets föreståndare docent Jaan Paju, jaan.paju@juridicum.su.se.

Welcome to the Institute of European Law

The Institute was founded following a decision of the Faculty Board of 22 January 1990. The Institute has as its main objective to promote research and education in European Law, and in particular in the area of European Union Law. The researchers who are affiliated with the Institute carry out research in a wide variety of areas of central importance to the European integration project such as Constitutional and Institutional Law of the European Union, Internal Market Law and European Competition Law. Of special interest is the interaction of European law and policy with the national law of the Member States, and in particular Swedish Law. The Institute organizes research seminars and conferences, and cooperates with a number of Swedish and international academic institutions specialized in European law and policy.

For more information about the activities of the Institute, please contact the Institute’s director Associate Professor Jaan Paju, jaan.paju@juridicum.su.se.