Decentralised Enforcement of EU Single Market Law?

den 1 oktober 2019, kl. 12:00

Kommerskollegium har nyligen publicerat rapporten ‘’Reforming compliance management in the Single Market – Discussion on a decentralised enforcement of EU law’’. Olivier Linden har i första hand utarbetat rapporten. Mot bakgrund av denna diskuteras på seminariet vägarna för en mer effektiv tillämpning av EU:s regler för den inre marknaden. Seminariet hålls delvis på engelska.

EU solidarity as collective self-defence? Constitutionalism and the public uses of coercion and force

den 13 november 2019, kl. 15:00

Ester Herlin-Karnell discusses the notion of self-defense as a justification for waging war and how it potentially applies to the EU and its Member States.

Private Enforcement of EU Competition Law. Recent CJEU Case Law in Perspective (e.g. the Skanska case)

den 27 november 2019, kl. 12:00

Katri Havu will be on research visit to the SCCL. She is a well-known expert on European law on damages liability and on competition law. The presentations will be followed by discussion.

Välkomna till Institutet för Europeisk rätt

Institutet inrättades genom fakultetsnämndens beslut den 22 januari 1990. Institutet har till uppgift att främja forskning och utbildning inom europeisk rätt, särskilt EU-rätt. Institutets medarbetare bedriver forskning inom en rad områden av central betydelse för det europeiska integrationsprojektet, bland annat europeisk konstitutionell och institutionell rätt, inre marknaden, konkurrensrätt. Av särskilt intresse är europarättens samspel med nationell rätt, och i synnerhet svensk rätt. Institutet anordnar forskningsseminarier och konferenser och samarbetar med ett antal svenska och internationella akademiska institutioner med inriktning på europeisk rätt och politik.

För mer information om Institutets verksamhet vänligen kontakta Institutets föreståndare docent Jaan Paju, jaan.paju@juridicum.su.se.

Welcome to the Institute of European Law

The Institute was founded following a decision of the Faculty Board of 22 January 1990. The Institute has as its main objective to promote research and education in European Law, and in particular in the area of European Union Law. The researchers who are affiliated with the Institute carry out research in a wide variety of areas of central importance to the European integration project such as Constitutional and Institutional Law of the European Union, Internal Market Law and European Competition Law. Of special interest is the interaction of European law and policy with the national law of the Member States, and in particular Swedish Law. The Institute organizes research seminars and conferences, and cooperates with a number of Swedish and international academic institutions specialized in European law and policy.

For more information about the activities of the Institute, please contact the Institute’s director Associate Professor Jaan Paju, jaan.paju@juridicum.su.se.