Participation in EU law-making through consultation - achieving coherence

den 26 februari 2019, kl. 14:00

At the seminar, Gloria Golmohammadi will present a draft of selected chapters from her doctoral thesis. After a short presentation, the opponent at the seminar, Jur.dr. Anna Wallerman, Associate Senior Lecturer at Gothenburg University, will comment the manuscript. Subsequently, there will be time for questions and discussion.

Nationella IT-ramavtal ur upphandlingsrättsligt, konkurrensrättsligt och dataskyddsperspektiv

den 11 mars 2019, kl. 10:00

Vid seminariet presenterar Pernilla Norman delar av sitt avhandlingsarbete. Efter en kort presentation kommer seminariets opponent, universitetslektor Björn Lundqvist, kommentera texterna. Därefter är det öppet för frågor och diskussion.

Vad gör EU om nationalstatens återkomst sker på rättsstatsprincipens bekostnad?

den 20 mars 2019, kl. 12:00

Andreas Moberg presenterar sitt kapitel i den nyligen utkomna EU och nationalstatens återkomst, Europaperspektiv 2019.

Välkomna till Institutet för Europeisk rätt

Institutet inrättades genom fakultetsnämndens beslut den 22 januari 1990. Institutet har till uppgift att främja forskning och utbildning inom europeisk rätt, särskilt EU-rätt. Institutets medarbetare bedriver forskning inom en rad områden av central betydelse för det europeiska integrationsprojektet, bland annat europeisk konstitutionell och institutionell rätt, inre marknaden, konkurrensrätt. Av särskilt intresse är europarättens samspel med nationell rätt, och i synnerhet svensk rätt. Institutet anordnar forskningsseminarier och konferenser och samarbetar med ett antal svenska och internationella akademiska institutioner med inriktning på europeisk rätt och politik.

För mer information om Institutets verksamhet vänligen kontakta Institutets föreståndare docent Jaan Paju, jaan.paju@juridicum.su.se.

Welcome to the Institute of European Law

The Institute was founded following a decision of the Faculty Board of 22 January 1990. The Institute has as its main objective to promote research and education in European Law, and in particular in the area of European Union Law. The researchers who are affiliated with the Institute carry out research in a wide variety of areas of central importance to the European integration project such as Constitutional and Institutional Law of the European Union, Internal Market Law and European Competition Law. Of special interest is the interaction of European law and policy with the national law of the Member States, and in particular Swedish Law. The Institute organizes research seminars and conferences, and cooperates with a number of Swedish and international academic institutions specialized in European law and policy.

For more information about the activities of the Institute, please contact the Institute’s director Associate Professor Jaan Paju, jaan.paju@juridicum.su.se.