Sociala rättigheter åt alla och envar? Om tredjelandsmedborgares sociala rättigheter i Sverige

den 21 februari 2020, kl. 12:00

OBS! Lokalbyte. Forskarseminarium, kl. 12-14, Stockholm Centre for Commercial Law, Stockholms universitet, Biblioteketsbyggnaden, plan 6

The Legal Relations between the EU, Greenland and Denmark – A Harmonious Love Triangle?

den 3 mars 2020, kl. 12:00

The seminar aims at analysing the special legal relations between the EU and Greenland, which, for reasons that will be discussed, necessitates a focus on the particular triangular EU-Greenland-Denmark relationship.

Europadomstolen inifrån – mitt första år som domare

den 13 februari 2020, kl. 09:00

Europeiska konventionen om de mänskliga fri- och rättigheterna (EKMR) och dess främsta uttolkare, Europadomstolen, har efter Sveriges inkorporering av konventionen 1995 kommit att spela en alltmer viktig roll i den rättsliga diskussionen i Sverige. Jur. Dr. Erik Wennerström är Sveriges domare vid Europadomstolen sedan 1 april 2019 och reflekterar över sitt första år som domare och reflekterar över domstolens verksamhet och hur den fungerar.

Välkomna till Institutet för Europeisk rätt

Institutet inrättades genom fakultetsnämndens beslut den 22 januari 1990. Institutet har till uppgift att främja forskning och utbildning inom europeisk rätt, särskilt EU-rätt. Institutets medarbetare bedriver forskning inom en rad områden av central betydelse för det europeiska integrationsprojektet, bland annat europeisk konstitutionell och institutionell rätt, inre marknaden, konkurrensrätt. Av särskilt intresse är europarättens samspel med nationell rätt, och i synnerhet svensk rätt. Institutet anordnar forskningsseminarier och konferenser och samarbetar med ett antal svenska och internationella akademiska institutioner med inriktning på europeisk rätt och politik.

För mer information om Institutets verksamhet vänligen kontakta Institutets föreståndare docent Jaan Paju, jaan.paju@juridicum.su.se.

Welcome to the Institute of European Law

The Institute was founded following a decision of the Faculty Board of 22 January 1990. The Institute has as its main objective to promote research and education in European Law, and in particular in the area of European Union Law. The researchers who are affiliated with the Institute carry out research in a wide variety of areas of central importance to the European integration project such as Constitutional and Institutional Law of the European Union, Internal Market Law and European Competition Law. Of special interest is the interaction of European law and policy with the national law of the Member States, and in particular Swedish Law. The Institute organizes research seminars and conferences, and cooperates with a number of Swedish and international academic institutions specialized in European law and policy.

For more information about the activities of the Institute, please contact the Institute’s director Associate Professor Jaan Paju, jaan.paju@juridicum.su.se.