Stadgar för Institutet för Eupeisk rätt vid Stockholms universitet

Godkända av juridiska fakultetsnämnden den 22 januari 1990 och fastställda av rektorsämbetet den 15 februari 1990.

Institutets anknytning

1 §Institutet, som skall vara beläget i Stockholm, tillhör Stockholms universitet och står under omedelbart överinseende av dess juridiska fakultetsnämnd.

Institutets ändamål och verksamhet

2 §Institutet har till uppgift att främja forskning och utbildning inom europeisk rätt i allmänhet och i Europeisk gemenskapsrätt i synnerhet.
3 §Institutet skall fullfölja sin uppgift särskilt genom att inom ämnesområdet
- utveckla och vidmakthålla ett specialbibliotek,
- utveckla och vidmakthålla en skriftserie,
- ta initiativ till, leda och samordna forskningsprojekt,
- insamla och bearbeta forsknings- och dokumentationsmaterial,
- anordna vetenskapliga föreläsningar, seminarier, symposier och liknande kvalificerad utbildning,
antingen självt eller i samarbete med annan,
- delta i forumverksamhet inom Stockholms universitet som berör verksamhetsområdet,
- samverka med andra vetenskapliga institut med liknande uppgifter.
4 §I sin verksamhet skall Institutet eftersträva samarbete med inom intresseområdet verksamma läroanstalter, institutioner, föreningar, organisationer och myndigheter.

Organisation

5 §Institutets styrelse skall bestå av högst sju personer utsedda av juridiska fakultetsnämnden för en tid av tre år. Flertalet av styrelseledamöterna bör ha vetenskaplig kompetens. Styrelsens ordförande skall vara juris professor vid Stockholms universitet.
6 §Styrelsen ansvarar för planläggningen av Institutets verksamhet. Den skall fastställa budget för varje verksamhetsår. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. På begäran av annan styrelseledamot eller av revisor skall ordföranden kalla till sammanträde. Styrelsen är beslutsför när minst hälften av ledamöterna deltar.
Styrelsen äger till Institutet knyta särskilda vetenskapliga medarbetare. Styrelsen får inrätta ett råd bestående av personer med praktisk eller vetenskaplig kompetens inom ämnesområdet med uppgift att främja Institutets ändamål och verksamhet. Styrelsen får även till Institutet såsom intressenter knyta myndigheter, organisationer och andra som önskar stödja forskningen inom ämnesområdet.
7 §För Instiutet skall finnas en föreståndare som utses av styrelsen. Styrelsens ordförande kan vara föreståndare om styrelsen så finner lämpligt. Föreståndaren skall ha rättsvetenskaplig kompetens och utses för en tid av högts tre år. Föreståndare leder och övervakar den löpandeverksamheten vid Institutet. Styrelsen kan utse biträdande föreståndare.

Ekonomi

8 §Institutet må till bestridande av kostnaderna för sin verksamhet, generellt eller för särskilt ändamål, t ex visst forskningsprojekt, utbildning, publicering eller bokanskaffning, motta anslag från enskild person, institution, företag eller annan.
9 §Institutets medel förvaltas av universitetets ekonomienhet. Donationsmedel skall hållas räntebärande. Föreståndaren äger rekvirera medel som erfordras för verksamheten.
10 §För Institutet skall föras erforderliga räkenskaper. Översiktlig redovisning skall genom föreståndarens försorg införas i den årliga verksamhetsberättelsen.
11 §Institutets styrelse skall årligen avge en verksamhetsberättelse till juridiska fakultetsnämnden inom sex månader efter verksamhetsårets utgång. Berättelsen och årets förvaltning skall granskas av två revisorer. Revisorerna utses av juridiska fakultetsnämnden.

Stadgeändring

12 §Institutets styrelse äger genom beslut varom minst flertalet av ledamöterna förenar sig väcka förslag om ändring av dessa stadgar. Sådant förslag kan även väckas av juridiska fakultetsnämnden. Ändringen skall godkännas av fakultetsnämnden och fastställas av rektorsämbetet.

Upplösning

13 §Upplöses Institutet tillfaller egendomen universitetets juridiska fakultet.