« tillbaka

FRA-domen

den 23 juni 2021, kl. 13:00 till 14:00

Fredrik Bergman och Alexander Ottosson från Centrum för rättvisa redogör för Europadomstolens dom och dess betydelse för skyddet för den personliga integriteten och rättsstaten i den digitala tidsåldern. Moderator är Claes Granmar, docent i europarätt vid Stockholms universitet.

Svenska Paneuropaföreningen tillsammans med Institutet för Europeisk rätt vid Stockholms Universitet
Den 25 maj 2021 fällde Europadomstolen Sverige i målet Centrum för rättvisa v. Sweden: Den svenska FRA-lagen, som reglerar statens hemliga ”massövervakning”, innehåller enligt Europadomstolen inte ett tillräckligt skydd mot godtycklighet och missbruk. Lagen står därför i strid med Europakonventionens krav på skydd för den personliga integriteten.

Fredrik Bergman och Alexander Ottosson från Centrum för rättvisa redogör för Europadomstolens dom och dess betydelse för skyddet för den personliga integriteten och rättsstaten i den digitala tidsåldern. Fredrik och Alexander kommer att redogöra för FRA-lagen, den stora debatt som var kring den när den antogs år 2008, varför Centrum för rättvisa valde att lämna in ett klagomål till Europadomstolen samt vad domen innebär för Sverige och för signalspaning i Europa.


Moderator är Claes Granmar, docent i europarätt vid Stockholms universitet.

Detta seminarium ägde rum den den 23 juni 2021