« tillbaka

De konstitutionella gränserna för EU-rätten

den 25 september 2020, kl. 12:00

Frågan om huruvida det finns konstitutionella gränser för att tillämpa EU-rättsliga regler i de nationella rättsordningarna har till största delen lämnats oreglerad i medlemsstaternas författningar.

En rad medlemsstater har konstitutionella bestämmelser för att överlåta offentlig makt till EU som föreskriver vissa begränsningar för vad som kan delegeras, men frågan om det betyder att nationella myndigheter också har befogenhet eller skyldighet att underlåta att tillämpa EU-rättsliga regler som man anser överskrider den delegerade kompetensen eller på annat sätt strider mot nationell konstitutionell rätt, har inte reglerats närmare. Carl Lebeck diskuterar vid detta lunchseminarium om, och i så fall när och i vilken omfattning, sätter nationella konstitutionella regler i medlemsstaterna gränser för att tillämpa överstatliga, i synnerhet EU-rättsliga regler?

Carl Lebeck disputerade i offentlig rätt (med inriktning mot statsrätt) på avhandlingen, De konstitutionella gränserna för tillämpning av överstatlig rätt (Jure 2019) i januari 2020. Han är numera t.f. adjunkt i offentlig rätt. Förutom avhandlingen har han även publicerat en kommentar till EU-stadgan (Studentlitteratur 2016) och en monografi om den förvaltningsrättsliga legalitetsprincipen (Norstedts Juridik, 2018).

Seminariet är digitalt. Zoom-länk erhålles vid anmälan.

Varmt välkomna


Detta seminarium ägde rum den den 25 september 2020